Ψυχοθεραπεία – συμβουλευτική

Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική

Της Αναστασίας Αδάμ

Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική: Τι είναι η Ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι θεραπεία διαλόγου, που στόχο έχει τη διαχείριση ψυχικών και διαπροσωπικών προβλημάτων, ενισχύοντας την αίσθηση του «ευ ζην» (well-being), με τη χρήση ψυχολογικών μεθόδων.

Θεραπευτικές προσεγγίσεις με ευρεία εφαρμογή είναι η γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση, η συμβουλευτική, η ψυχαναλυτική, η πελατοκεντρική, η συστημική κ.ά.

Σημαντικότερη, όμως, από το ποια από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις υιοθετηθεί, είναι η σχέση εμπιστοσύνης, εχεμύθειας, ασφάλειας, ανοιχτής επικοινωνίας, που θα αναπτυχθεί μεταξύ θεραπευτή-ψυχολόγου και θεραπευόμενου. Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας βρίσκεται στην ανθρώπινη επαφή ανάμεσα σε δύο άτομα που επικοινωνούν με καλλιεργημένη κυρίως την ενσυναίσθηση από τη πλευρά του θεραπευτή και από την πλευρά του θεραπευόμενου, την αμείωτη βούληση και επιθυμία για ανακούφιση.

Σε αυτό το πλαίσιο αλληλεπίδρασης θεραπευτή και θεραπευόμενου, γίνεται διερεύνηση και συνκατασκευή νέων εναλλακτικών θέασης της πραγματικότητας. Η αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων του θεραπευόμενου, η διερεύνηση και αναγνώριση των συνειδητών και ασυνείδητων κινήτρων της συμπεριφοράς του, η συνειδητοποίηση της ιστορίας του, με στόχο την επανανοηματοδότηση της ζωής του, την ανθεκτικότητά του σε κρίσιμες στιγμές και την αποτελεσματικότερη λειτουργικότητά του στο εδώ και το τώρα, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη θεραπευτική διαδικασία.

Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική: Τι είναι Συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική είναι υποστηρικτικού περιεχομένου ψυχολογική προσέγγιση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών του ατόμου.

Στο πυρήνα της συμβουλευτικής διαδικασίας βρίσκεται η σχέση αποδοχής και εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σύμβουλο και στον συμβουλευόμενο καθώς και η θέληση του ατόμου που ζητά βοήθεια να βρει διέξοδο από τα εμπόδια που το μπλοκάρουν. Ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος προσπαθούν αμοιβαία να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τα αιτήματα προς επίλυση του δεύτερου, τις αλληλεπιδράσεις δομικών λειτουργιών στη ζωή του, την ανεύρεση ανακουφιστικών προοπτικών, τις εναλλακτικές λύσεις.

Συχνοί συμβουλευτικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων, η διαχείριση κρίσεων, τα ζητήματα αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης του ατόμου, η επίλυση προβλημάτων κ.ά.